OFERTA SPECJALNA

OFERTA SPECJALNA

50 biletów w niższej cenie

Sprawdź

III Uroczysty Ogólnopolski Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

17 listopada 2017

Warszawa, Multikino Złote Tarasy

godz. 10.00-17.00

 

15
prelegentów

600
nauczycieli

4 drogi
do sukcesu

Punkt kulminacyjny edukacji polonistycznej – raz w roku jedyne takie wydarzenie w kraju

Do spotkania wokół szkolnej edukacji polonistycznej zapraszają:

Profesor Andrzej Markowski, profesor Halina Zgółkowa, profesor Tadeusz Zgółka, Barbara Krafftówna, profesor Sławomir Żurek oraz Redakcja najstarszego zawodowego czasopisma dla nauczycieli POLONISTYKA.

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

Naszą specjalnością jest PRAKTYCZNA FORMUŁA kongresu: przedstawiamy sprawdzone pomysły na lekcje i KROK PO KROKU omawiamy ich mocne i słabe strony!

Dajemy kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych do zastosowania w szkole – w ten sposób otrzymasz gotowe plany zajęć do pracy z lekturami, dzięki którym zrealizujesz z sukcesem zagadnienia z podstawy programowej.

W ramach sesji Lekcja na Medal prelegenci powołują się na konkretne przypadki z praktyki szkolnej, SESJA PRZYJMUJE FORMUŁĘ WARSZTATOWĄ, ponieważ scenariusze lekcji poddajemy analizie krok po kroku – w ten sposób pokazujemy momenty kluczowe każdej lekcji i omawiamy konkretne ćwiczenia dla ucznia, które pomogą zwiększyć jego aktywność na zajęciach.

Podkreślamy rolę interdyscyplinarności w edukacji polonistycznej i pokazujemy na przykładach, jak realizować lekcje, które w znaczący sposób podniosą poziom wyników na sprawdzianach i egzaminach, a także będą wskazówką, jak sprawić, aby uczeń dołączył do elity finalistów konkursów i olimpiad polonistycznych.

Dajemy gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego i bieżący dostęp do konsultacji eksperckich!

JEŻELI CHCESZ:

1

Skutecznie realizować najbardziej wymagające punkty podstawy programowej – pokażemy Ci, jak łączyć kanon lektur szkolnych z elementami filmu, teatru i warsztatu pisarza, aby motywować uczniów do wielopoziomowej lektury i pracy z tekstem literackim.

Podejdź do lekcji języka polskiego w sposób interdyscyplinarny.

2

Realnie odpowiedzieć na wyzwania współczesności i tworzyć nowoczesną szkołę – wskażemy Ci, jak wychodząc od indywidualnych zainteresowań uczniów przeprowadzić aktywizujące lekcje.

Zadbaj o twórcze porozumienie na linii nauczyciel – uczeń.

3

Osiągać wyższe wyniki na sprawdzianach i egzaminach, od szkoły podstawowej aż po klasy maturalne – dokładnie omówimy, jakie możliwości daje wykorzystanie nowych technologii w szkole, aby kreatywne zorganizować przestrzeń dla edukacji.

Wyjdź poza utarte ścieżki.

4

Podnosić prestiż szkoły i wygrywać konkursy i olimpiady – zdobędziesz wskazówki od wybitnych specjalistów z szerokich dziedzin kultury i edukacji, jak kształtować umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Stwórz przestrzeń do wzajemnego inspirowania się nauki i praktyki.

Program konferencji:

Kongres otworzy uroczysty, specjalny panel dyskusyjny, który będzie poświęcony kształtowaniu nawyków czytelniczych – w kontekście edukacji interdyscyplinarnej, z uwzględnieniem roli filmu, teatru. Moderatorem spotkania jest prof. Tadeusz Zgółka, kierownik zespołu dydaktyków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W dyskusji biorą udział: profesor Andrzej Markowski, profesor Halina Zgółkowa, Barbara Krafftówna, profesor Sławomir Żurek

Stoliki tematyczne „Eksperci praktykom” – czynne przez cały czas trwania kongresu punkty, które dają niepowtarzalną okazję do skonsultowania problemów dydaktycznych, metod nauczania oraz na wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami.

Panel 1 |

Podstawa programowa wobec kształcenia kompetencji lekturowych – Książka na ścieżkach moich wyborów

Sesja dyskusyjna – eksperci praktykom

Dialog pomiędzy tradycją a nowoczesnością – sprawdzone sposoby rozwijania nawyku lektury:
 • Czytanie ze zrozumieniem – jak efektywnie czerpać z tradycji literackiej i kreować nowoczesną edukację, aby angażować młodzież do aktywności w szkole, ale również poza lekcjami?
 • Wielopoziomowa interpretacja tekstów literackich – jak przygotować ucznia do skutecznej komunikacji intertekstualnej, realizując z powodzeniem założenia podstawy programowej?
Świadome i aktywne uczestnictwo w kulturze jako podstawowe narzędzie i cel edukacji szkolnej
 • Jak w realiach szkolnych prowadzić edukację z filmem i teatrem na lekcjach polskiego – multimedia i nowe technologie w funkcji narzędzia edukacyjnego do rozumienia i reinterpretacji kultury?
 • Interdyscyplinarne kształcenie polonistyczne jako platforma integracji uczniów o zróżnicowanych predyspozycjach i umiejętnościach – jak inspirować uczniów do pracy zespołowej?

W panelu dyskusyjnym wystąpią:

prof. dr hab. Halina Zgółkowa, prof. dr hab. Andrzej Markowski, prof. dr hab. Sławomir Żurek, Sylwia Chutnik

Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Lekcja na medal

Jak wykorzystać teksty kultury i nowe media w edukacji literackiej – sprawdzone rozwiązania ze szkół, pomysły i podpowiedzi ekspertów?

Panel 2 |

Twórcze pisanie i czytanie – jak łączyć literaturę kanoniczną ze współczesnymi tekstami kultury na każdym etapie nauczania

Sesja warsztatowa – okiem praktyka

Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczyciela w celu podniesienia poziomu wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych:
 • Alternatywne podejście do kanonu lektur – pakiet praktycznych rozwiązań, co robić, aby uczniowie rozumieli lektury i potrafili sformułować uniwersalizm wątków i tematów?
 • Kształtowanie nawyków czytelniczych – w jaki sposób pobudzić u uczniów twórczą motywację do lektury i sprawić, że literatura będzie interpretowana interdyscyplinarne?
Literatura w roli katalizatora świadomego uczestnictwa w kulturze współczesnej
 • Zestawy połączeń lektur z tekstami kultury z obszaru indywidualnych zainteresowań uczniów, czyli stare lektury w nowych aranżacjach
 • Kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych – aktualne tendencje dydaktyczne w kształceniu sztuki argumentacji i autoprezentacji

Lekcja na medal

Dlaczego quiz online jest świetnym sposobem na wykorzystanie nowych technologii w szkole – ćwiczenie praktyczne dla wszystkich uczestników jako inspiracja i pomysł na działania aktywizujące również Twoich uczniów

Panel 3 |

Interdyscyplinarność w edukacji polonistycznej – jak założenia podstawy programowej przełożyć na realia szkolne

Sesja warsztatowa – okiem praktyka

Edukacja polonistyczna poprzez film w realizacji kanonu lektur szkolnych:
 • Dialog filmu z literaturą w dobie rewolucji technologicznej – sposoby na integrację zespołów klasowych i niestandardowe pomysły na pracę w grupie
 • Analiza i interpretacja lektury szkolnej w „lustrze ekranu” – nowe oczekiwania uczniów cyfrowych i projekty lekcji intersemiotycznych w roli motywatora do nauki
Ścieżki edukacji teatralnej w szkole w dobie dominacji technosfery
 • Teksty kultury a kształcenie kompetencji komunikacyjnych, czyli w jaki sposób lekcje z teatrem wpływają na podniesienie kompetencji formułowania wypowiedzi ustnych?
 • Teatralne konstruowanie przestrzeni dla edukacji – indywidualne predyspozycje i talenty uczniów w funkcji motywacji do aktywnej nauki

Lekcja na medal

Praktyczne sprawdzenie możliwości płynących z używania na lekcjach telefonów komórkowych, internetu i modnych aplikacji – pakiet ćwiczeń praktycznych z elementami reżyserii filmowej czy teatralnej

Wykładowcy:

prof. dr hab. Halina Zgółkowa

językoznawca, wykładowca i kierownik Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor Praktycznego Słownika Języka Polskiego.

prof. dr hab. Andrzej Markowski

językoznawca, prof. zwyczajny w IJP UW, przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN. Zajmuje się semantyką, leksykologią, leksykografią i kulturą języka. Autor ponad 40 książek naukowych (np. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny), słowników (m.in. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN), podręczników akademickich (np. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne) i licealnych (Pamiętajcie o ogrodach – współautor), książek popularnonaukowych (np. Polszczyzna znana i nieznana; Jak dobrze mówić i pisać po polsku), ok. 180 artykułów naukowych i kilkuset felietonów. Popularyzator polszczyzny w audycjach radiowych (ponad 6000 nagrań) oraz w odczytach dla uczniów, nauczycieli, wydawców, dziennikarzy.

prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

profesor na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, były dziekan Wydziału Neofilologii tego Uniwersytetu, dr nauk humanistycznych w zakresie logiki i metodologii nauk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego tej Rady.

prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

literaturoznawca; kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; koordynator zespołu „Kultura i język polski”, pracującego nad podstawą programową w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2008–2009); członek zespołu „Nowa matura 2015” w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2011–2015); kierownik komponentu dydaktycznego literaturoznawczych studiów doktoranckich – specjalność filologia polska realizowanego na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie (2010–2014), a także zastępca kierownika zespołu badawczego IBE (region III) „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (2012–2015); członek Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych; przewodniczący Komitetu organizacyjnego III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej (2017); autor licznych artykułów naukowych z zakresu dydaktyki języka polskiego.

dr Agnieszka Tomasik

doktor nauk humanistycznych, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli Kreatywna Pedagogika przy wydziale Rozwoju społecznego urzędu Miejskiego w Gdańsku, konsultant języka polskiego w Centrum Inicjatyw edukacyjnych w Kartuzach. Na co dzień (i przede wszystkim) nauczycielka w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

dr Anna Podemska-Kałuża

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu edukacji wielokulturowej oraz indywidualizacji nauczania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą również zagadnień wielozmysłowości w literaturze, kulturze i edukacji oraz nowoczesnych form komunikacji, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej.

dr Paulina Małochleb

krytyczka i historyczka literatury, sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską w 2014 r. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia z literatury i współczesnego życia literackiego.

Janusz Kukuła

(ur. w 1953 r.) – reżyser radiowy, poeta, scenarzysta. W latach 1992-2006 i od 2009 do dzisiaj dyrektor - Główny Reżyser Teatru Polskiego Radia. Słuchowiska w reżyserii Janusza Kukuły reprezentowały radiofonię polską na międzynarodowych festiwalach sztuki radiowej (1993 - Berlin, 1994 - Moskwa, 1995 – Bolonia, 2013 - Turyn), uczestnik międzynarodowych spotkań radiowych, laureat Prix Italia 1996 za reżyserię słuchowiska Andrzeja Mularczyka Cyrk odjechał, lwy zostały. Na Festiwalu Słuchowisk Polskiego Radia Bolimów 1998 nagroda za reżyserię słuchowiska wg dramatu S. Wyspiańskiego Akropolis, laureat Grand Prix Festiwalu Rzeszów 2000 za słuchowisko wg dramatu Wiesława Myśliwskiego Złodziej, otrzymał nagrodę za reżyserię słuchowiska Ostatnia taśma Krappa wg dramatu Samuela Becketta na I Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej – „Dwa Teatry – Sopot 2001”. Laureat Grand Prix II Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2002” za reżyserię słuchowiska Cezarego Harasimowicza Dziesięć pięter oraz Grand Prix XIV Festiwalu „Dwa Teatry” za reżyserię słuchowiska Królowa i Szekspir według dramatu Esther Vilar (2014). Reżyserował spektakle multimedialne w Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego: Maraton z „Panem Tadeuszem” (1998), Juliusza Słowackiego godziny myśli (1999), Wesele S. Wyspiańskiego (2001), Tryptyk rzymski Jana Pawła II (2003), Maria – spektakl poświęcony 100. rocznicy uhonorowania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrodą Nobla (2003), Dalekie wybrzeża ciszy według tekstów Jana Pawła II (2014); scenarzysta i reżyser koncertu z okazji 75-lecia Polskiego Radia - Radio Pamięć (2000). 29 listopada 2010 roku w dniu 85. rocznicy nadania przez Polskie Radio pierwszego słuchowiska, którym była Warszawianka, wyreżyserował ten dramat S. Wyspiańskiego w Studiu im. W. Lutosławskiego. W latach 1997-1999 w jego adaptacji i reżyserii słuchacze „Lata z radiem” poznali Trylogię Henryka Sienkiewicza w wydaniu dźwiękowym , w roku 2001 – Quo vadis, w roku 2002 – serial wg J. R. Tolkiena Władca Pierścieni. W Teatrze Ateneum - Scena 61 wyreżyserował spektakl Centurion. Opowieść o Krzyżu (2000) oraz spektakl Miłość w Teatrze Ziemi Mazowieckiej. Wydał powieść Miłość to znaczy oraz tomiki poezji: To znaczy i Znaczy. Wiersze z lat (2003). Laureat Złotego Mikrofonu (2000) oraz nagrody Rady Programowej Polskiego Radia (2013). Mistrz Mowy Polskiej (2015).

Sylwia Chutnik

pisarka, działaczka społeczna. Autorka m.in. "Kieszonkowego atlasu kobiet" (2008; "Paszport Polityki"), "Dzidzi" (2009), "Warszawy kobiet" (2011), "Cwaniar" (2012), "Jolanty" (2015). Trzykrotnie była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Od kwietnia 2016 roku wraz z Karoliną Sulej prowadzi w Internecie "Barłóg literacki". Mieszka w Warszawie.

Konsultacje eksperckie:

Specjalnie dla Państwa w trakcie trwania kongresu będzie dostępny Stolik Tematyczny „Eksperci praktykom”, przy którym możecie Państwo poruszyć m.in. kwestie dotyczące aktualnych, efektywnych metod nauczania. Zasięgnąć rady, jak zaktywizować uczniów do poszerzania swoich umiejętności w ośrodkach kultury.

Na państwa indywidualne pytania odpowiedzą m. in.: prof. prof. Halina i Tadeusz Zgółkowie, Andrzej Markowski.

Do udziału w kongresie zapraszamy:

 • Nauczycieli polonistów
 • Bibliotekarzy
 • Wychowawców
 • Pedagogów
 • Animatorów kultury
 • Studentów kierunków humanistycznych ze specjalnością pedagogiczną

Zastanawiasz się, czy przyjechać na III Uroczysty Ogólnopolski Kongres Polonistów i Bibliotekarzy?

Sprawdź nas!

Obejrzyj film z poprzedniej edycji

Tradycyjnie Podczas kongresu rozstrzygnięty zostanie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami!

Weź udział

Pakiet uczestnika zawiera:

Materiały konferencyjne - zaopatrzymy Cię w atrakcyjne karty pracy, quizy i ćwiczenia, w oparciu o które trafnie ocenisz poziom i rodzaj umiejętności ucznia, co pozwoli Ci odpowiednio zaplanować tematy lekcji.

Materiały konferencyjne - otrzymasz pakiet scenariuszy zajęć, które pomagają zwiększyć aktywność uczniów na lekcjach, bazują na indywidualnych zainteresowaniach, uwzględniają zmiany pokoleniowe oraz pokazują, jak efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie w szkole.

Indywidualne konsultacje - poznasz, wdrożone z sukcesem przez innych polonistów, skuteczne programy zajęć z uczniem zdolnym, przygotowujące go do konkursów i olimpiad.

Certyfikat - zaświadczający o uczestnictwie w prestiżowym III Uroczystym Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy.

Lunch oraz przerwy kawowe

20% zniżki na zakup publikacji merytorycznej w dniu konferencji.

OFERTA SPECJALNA

Ostatnie 50 biletów
z BONEM 70 zł!

Udział STANDARD 449 zł 379 zł

Udział dla prenumeratorów "Polonistyki" 349 zł

W promocji pozostało:
/ 50 miejsc

Jak skorzystać z promocji?

Wpisz kod rabatowy bilety50 aby zapisać się w niższej cenie: 379 zł netto.

Uwaga! Jeśli jesteś prenumeratorem czasopisma Polonistyka, przysługuje Ci niższa cena na udział w spotkaniu (349 zł netto)!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Kongres odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Multikino Złote Tarasy, Warszawa.

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

Partnerzy:

 

Najczęściej zadawane pytania:

Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.
W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Udział w konferencji można zgłaszać do 16 listopada 2017 r.
W ciągu 4 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 874 lub mailowo maria.osesek@forum-media.pl
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.kongrespolonistyczny.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 16 października 2017 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 16 października 2017 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w szkoleniu/konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na szkolenie/konferencje i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.

 

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Aby skontaktować się z nami, wypełnij poniższy formularz:

 Wiadomość*:

KONTAKT

Pytania merytoryczne:

Edyta Żmuda

Tel. (61) 66 83 142

Pytania dotyczące warunków uczestnictwa:

Maria Osesek

Tel. (61) 66 55 874

Pytania w sprawie wystawionych faktur:

bok@forum-media.pl
Tel. (61) 66 55 800

KONTAKT DLA WYSTAWCÓW I PARTNERÓW

Współpraca reklamowa

Anna Mikłaszewicz

anna.miklaszewicz@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 893

Organizator: